Het Gerechtshof Amsterdam heeft per 4 november 2014 de WCAM-regeling verbindend verklaard. Dit is een definitieve regeling als tegemoetkoming voor eventuele schade door het handelen en nalaten van DSB Bank. Daarbij zijn alle door u betaalde kosten (voor advisering, rente, provisie en oversluiting) inbegrepen.

Voor de WCAM-regeling komen klanten van DSB Bank in aanmerking aan wie diensten zijn verleend of met wie overeenkomsten zijn gesloten door DSB Bank of haar tussenpersonen.

De overeenkomsten waarvoor een compensatie kan worden toegekend, zijn:

 • de koopsompolis;
 • de beleggingsverzekering;
 • de effectenbeleningsovereenkomst Hollands Welvaren Select;
 • de kredietovereenkomst.

Onderdelen berekening

De compensatie wordt voor elk product anders berekend. Hieronder is per productsoort aangegeven welke onderdelen bij de berekening van de compensatie worden meegenomen:

 • Koopsompolis: de betaalde provisie en tekencommissie;
 • Beleggingsverzekering: de betaalde provisie (Reaal) of herberekening van de poliswaarde (HWL);
 • Beleggingskrediet Hollands Welvaren Select: de hoogte van de restschuld;
 • Krediet: de overkreditering.

Gescheiden klanten

De compensaties die worden toegekend, gaan terug naar het moment waarop het krediet of de verzekeringen zijn afgesloten. De contractanten van toen hebben recht op compensatie. Daarom is voor het aanmelden voor compensatie ook de handtekening nodig van uw (ex-)partner, als die bij het aangaan de overeenkomsten heeft mee ondertekend. In bijzondere omstandigheden kan hier van worden afgeweken. In zo’n geval kunt u een brief met uitleg van uw situatie sturen naar DSB Compensatie, Antwoordnummer 68721, Postcode 1687 ZC Wognum.

Afwijzing

De WCAM regeling biedt compensatie voor DSB klanten die in het verleden producten hebben afgesloten, waarbij de zorgplicht is geschonden. Niet bij alle producten van DSB Bank of die door DSB Bank zijn bemiddeld, is de zorgplicht geschonden. Daarom ontvangt niet iedereen met een product van of via DSB Bank een compensatie.

Met de belangenorganisaties is afgesproken voor welke producten geen compensatie wordt geboden. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Koopsompolissen die voor 1 januari 2002 zijn afgesloten
 • Polissen met een maandpremie
 • Kredieten die zijn geëindigd voordat u zich heeft aangemeld

Als alle producten die u van of via DSB Bank had onder deze uitsluitingen vallen, krijgt u bericht dat u geen compensatie ontvangt volgens de WCAM regeling.

Aanmelding vóór 4 november 2014

Als u zich vóór 4 november 2014 al voor de compensatieregeling heeft aangemeld, heeft u van ons een compensatieaanbod ontvangen op basis van die regeling. Als u dit aanbod niet binnen de in het aanbod gestelde termijn heeft teruggestuurd, is het aanbod vervallen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Akkoord op Hoofdlijnen.