Het Gerechtshof Amsterdam heeft per 4 november 2014 de WCAM-regeling verbindend verklaard. Dit is een definitieve regeling als tegemoetkoming voor eventuele schade door het handelen en nalaten van DSB Bank. Daarbij zijn alle door u betaalde kosten (voor advisering, rente, provisie en oversluiting) inbegrepen.

Voor de WCAM-regeling komen klanten van DSB Bank in aanmerking aan wie diensten zijn verleend of met wie overeenkomsten zijn gesloten door DSB Bank of haar tussenpersonen.

De overeenkomsten waarvoor een compensatie kan worden toegekend, zijn:

 • de koopsompolis;
 • de beleggingsverzekering;
 • de effectenbeleningsovereenkomst Hollands Welvaren Select;
 • de kredietovereenkomst.

Onderdelen berekening

De compensatie wordt voor elk product anders berekend. Hieronder is per productsoort aangegeven welke onderdelen bij de berekening van de compensatie worden meegenomen:

 • Koopsompolis: de betaalde provisie en tekencommissie;
 • Beleggingsverzekering: de betaalde provisie (Reaal) of herberekening van de poliswaarde (HWL);
 • Beleggingskrediet Hollands Welvaren Select: de hoogte van de restschuld;
 • Krediet: de overkreditering.

Aanmelding

U kunt zich hier aanmelden voor de WCAM-regeling. Aanmelden kan uiterlijk op 8 november 2015. Na aanmelding wordt uw dossier beoordeeld. Als u producten heeft waarvoor mogelijk compensatie wordt geboden, krijgt u een brief waarin u uw aanmelding moet bevestigen.

Nadat wij deze brief ondertekend en met de gevraagde gegevens hebben ontvangen, zullen wij u informeren over het bedrag van de eventuele compensatie voor de polissen en het gevolg hiervan op uw openstaande krediet(en). Als u geen krediet meer heeft bij DSB Bank krijgt u een vordering in het faillissement van DSB Bank. Als u zich ook voor de compensatie voor overkreditering heeft aangemeld, ontvangt u - nadat u bericht heeft gekregen over de compensatie voor uw polissen - een verzoek om gegevens aan te leveren voor de berekening van overkreditering.

Gescheiden klanten

De compensaties die worden toegekend, gaan terug naar het moment waarop het krediet of de verzekeringen zijn afgesloten. De contractanten van toen hebben recht op compensatie. Daarom is voor het aanmelden voor compensatie ook de handtekening nodig van uw (ex-)partner, als die bij het aangaan de overeenkomsten heeft mee ondertekend. In bijzondere omstandigheden kan hier van worden afgeweken. In zo’n geval kunt u een brief met uitleg van uw situatie sturen naar DSB Compensatie, Antwoordnummer 68721, Postcode 1687 ZC Wognum.

Afwijzing

De WCAM regeling biedt compensatie voor DSB klanten die in het verleden producten hebben afgesloten, waarbij de zorgplicht is geschonden. Niet bij alle producten van DSB Bank of die door DSB Bank zijn bemiddeld, is de zorgplicht geschonden. Daarom ontvangt niet iedereen met een product van of via DSB Bank een compensatie.

Met de belangenorganisaties is afgesproken voor welke producten geen compensatie wordt geboden. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Koopsompolissen die voor 1 januari 2002 zijn afgesloten
 • Polissen met een maandpremie
 • Kredieten die zijn geëindigd voordat u zich heeft aangemeld

Als alle producten die u van of via DSB Bank had onder deze uitsluitingen vallen, krijgt u bericht dat u geen compensatie ontvangt volgens de WCAM regeling.

Waarom toch aangeschreven?

Waarom heeft u dan toch begin november een brief gekregen, om u aan te melden voor de WCAM regeling? Wij kunnen pas beoordelen of de producten die u heeft gesloten voor een compensatie in aanmerking komen, nadat u zich heeft aangemeld. Uit deze beoordeling volgt of de WCAM-regeling een compensatie biedt voor de producten die u heeft. Als dat niet het geval is krijgt u een afwijsbrief.

Finale kwijting

Klanten van DSB Bank zijn na de verbindendverklaring – behoudens een  opt-outverklaring – gebonden aan de WCAM-overeenkomst. Daarmee is ook de bepaling over finale kwijting op u van toepassing. Door deze finale kwijting kunt u niet meer op een andere manier – zoals in een juridische procedure - compensatie vorderen vanwege mogelijke schending van de zorgplicht door DSB Bank in de dienstverlening aan u.

Niet mee doen / niets doen

Als u zeker weet dat u niet met de WCAM-regeling mee wilt doen hoeft u niets te doen. Let op: het wettelijke systeem van de WCAM houdt in dat u gebonden bent aan de WCAM-regeling, zelfs als u zich niet aanmeldt. Dat houdt in dat u na 8 november 2015 geen klachten meer kunt indienen over schending van de zorgplicht. Dat houdt ook in dat u na deze datum geen aanspraak meer kunt maken op eventuele  compensatie. Als u dus aanspraak wilt maken op eventuele compensatie, moet u zich uiterlijk op 8 november 2015 aanmelden. 

Let op!                                                                                                                                                                         

Als u denkt recht te hebben op een hoger bedrag dan u met deze regeling kunt krijgen, kunt u besluiten niet mee te doen aan deze regeling. U zult dan zelf naar de rechter moeten gaan. Dat moet met een advocaat. Dit kan voor u heel duur zijn en ook lang duren. En mogelijk zal de rechter oordelen dat u geen hoger bedrag krijgt. En misschien krijgt uw wel een lager bedrag of helemaal niets. Overleg daarom op tijd met een advocaat.

Aanmelding vóór 4 november 2014

Als u zich vóór 4 november 2014 al voor de compensatieregeling heeft aangemeld, heeft u van ons een compensatieaanbod ontvangen op basis van die regeling of ontvangt u die nog. Als u het aanbod heeft aanvaard, heeft u DSB Bank en de assuradeuren ‘finale kwijting’ verleend. Het kan zijn dat u nog een aanvulling ontvangt op uw compensatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina aangemeld voor 4 november 2014.